Програми
для фізичних осіб
Програми
для юридичних осіб
Програми
для комерційних банків

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

 

Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню:

Финансова звітність

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів:

т.в.о. Генерального директора Прокоф'єв Олександр Юрійович

Відокремлені підрозділи відсутні.

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою:

АТ «СК Свісс Класік Лайф» надає послуги з добровільного страхування життя. Компанія пропонує своїм клієнтам широкий спектр програм індивідуального та корпоративного страхування життя: довгострокове накопичувальне страхування, страхування життя позичальника, додаткові види страхування від нещасних випадків і захворювань.

4) ціну/тарифи фінансових послуг:

Ціна/тарифи фінансових послуг, що надаються АТ «СК Свісс Класік Лайф», в тому числі вартість послуг добровільного страхування життя, повідомляється клієнту шляхом його ознайомлення з умовами договору добровільного страхування життя (далі – Договір) до моменту укладення такого договору.

Ціна/тариф фінансової послуги визначається у відповідності до Закону України «Про страхування» та Правилами добровільного страхування життя.

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків:

У власності членів виконавчого органу фінансової установи акцій фінансової установи немає.

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі АТ «СК Свісс Класік Лайф» або належна їм кількість акцій фінансовї установи перевищують п’ять відсотків:

Радик Т.М., Солодовник К.М., Богун О.А., Сокирко І.М., Твердохлібов М.В., Поджара Т.Г., Солодовник М.Г., Солодовник Т.В.

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України


Наші послуги

Новини

2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

1)  фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг:

Істотні умови страхування (розміри страхової суми, страхового тарифу, страхового платежу та ін.), В тому числі вартість послуги з добровільного страхування життя, повідомляється клієнту шляхом його ознайомлення з умовами договору добровільного страхування життя (далі - Договір), який надається останньому до моменту укладення такого договору.

Вартість фінансової послуги визначається відповідно до Закону України «Про страхування» та Правилами добровільного страхування життя.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

У відповідності до Закону України «Про страхування», Страховик має право здійснювати кредитування Страхувальників в межах викупної суми та під її заставу на момент видачі кредиту і на строк, що не перевищує період, який залишився до закінчення строку дії договору страхування життя.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Під час здійснення страхової виплати або виплати викупної суми за договором страхування життя, АТ «СК Свісс Класік Лайф» є податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, та зобов’язаний нараховувати, утримувати та оплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам (підпункт 14.1.180. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України).

У відповідності до статті 163 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» та пункту 161 підрозділу 10 «Інші Перехідні положення» Податкового кодексу України нарахована сума страхової виплати (викупна сума по договору довгострокового страхування життя) є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військового збору по ставкам у відповідності з діючим законодавством України. Податковим агентом платника податку - отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя (підпункт 170.8.1. пункту 170.8 статті 170 Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 170.8.2. пункту 170.8 статті 170 Податкового кодексу України, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, встановленою пунктом 167.1 статті 167 Податкового кодексу України, з:

а) 60 відсотків суми:

одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи його дожиття до закінчення терміну такого договору.

Якщо вигодонабувач є страхувальником за договором, оподаткуванню підлягає величина перевищення страхової виплати над сумою внесених страхових платежів за правилами оподаткування доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках;

одноразової страхової виплати за договором страхування довічних пенсій, за винятком одноразової виплати, передбаченої у підпункті "в" підпункту 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Податкового кодексу України;

регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, зазначених у підпункті "а" підпункту 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Податкового кодексу України;

б) викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору довгострокового страхування життя.

Відповідно до підпункту 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Податкового кодексу України не оподатковуються під час їх нарахування (виплати):

а) сума регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, одноразових пенсійних виплат або довічних пенсій, нарахованих та / або виплачених платнику податку - резиденту, який не досяг повноліття або має вік не менше 70 років;

б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність I групи;

в) сума виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо застрахована особа отримала інвалідність I групи.

Дохід у вигляді страхової виплати, у разі смерті застрахованої особи сплачується вигодонабувачу або спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими Податковим кодексом України для оподаткування спадщини.

Сума доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, які підлягають оподаткуванню, зменшується на суму внесків, сплачених за такими договорами до 1 січня 2004 року.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Відповідно до положень чинного законодавства України та розділу 14 «Припинення дії договору страхування» Правил добровільного страхування життя дію Договору може бути достроково припинено за згодою сторін, а також в наступних випадках:

·         закінчення терміну дії Договору страхування - з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем, який визначений як день закінчення;

·         виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем) в повному обсязі - з дня остаточного розрахунку;

·         в разі несплати Страхувальником страхових платежів у терміни, обумовлені договором. Договір вважається достроково припиненим, якщо перший або черговий страховий внесок не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору;

·         для страхового випадку, передбаченого п. 3.1.1. Правил добровільного страхування життя, - з моменту смерті Застрахованої особи. Якщо Договір страхування укладено з юридичною особою про страхування життя працівників цієї особи, то дія страхового договору припиняється тільки стосовно померлої застрахованої особи, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування;

·         прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним, а також у разі його укладення після настання страхового випадку - з дня підписання Договору страхування;

·         ліквідації страховика в порядку, встановленому законодавством України;

·         дострокового припинення дії договору страхування з ініціативи Страхувальника, якщо це передбачено умовами договору страхування;

·         з ініціативи страховика, в разі порушення Страхувальником умов Договору страхування, а також у разі надання Страхувальником недостовірних або неповних відомостей, які мають значення для оцінки страхового ризику;

·         в інших випадках, передбачених законодавством України.

Про намір достроково припинити дію Договору Сторона-ініціатор зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору.

У разі дострокового припинення дії Договору за згодою Сторін або за ініціативою однієї із Сторін Страховик виплачує Страхувальнику викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування. Викупна сума розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв Договір, відповідно до методики розрахунку викупних сум, яка є невід'ємною частиною цих Правил.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

З метою захисту прав споживачів розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг клієнтів фінансової установи здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а також в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства АТ «СК Свісс Класік Лайф».

Згідно розділу 15 «Порядок розгляду спорів» Правил добровільного страхування життя суперечки, пов'язані з виконанням умов Договору страхування, вирішуються шляхом переговорів або в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Спори між Страховиком і Страхувальником з приводу обставин і характеру настання страхового випадку, розміру страхових виплат і здійснення страхових виплат вирішується Сторонами залученням незалежних експертів. При цьому оплата послуг незалежних експертів здійснюється Стороною, яка привертає експерта.

Позови за вимогами, що випливають з Договору страхування, можуть бути пред'явлені страховикові в термін, передбачений чинним законодавством України.

6)  реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:


Національний банк України

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів:

 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9,

 тел. 0 800 505 240,

 E-mail: nbu@bank.gov.ua,

 Офіційний сайт: https://bank.gov.ua/

03680, м.Київ, вул. Горького, 174

Тел.: (044) 5289438, (044) 5289244

E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua  

Офіційний сайт: http://www.dsiu.gov.ua

 

7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

АТ «СК Свісс Класік Лайф» в разі пропозиції фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами, розмір винагороди визначається на підставі досягнутих домовленостей між АТ «СК Свісс Класік Лайф» і такими фінансовими установами.

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины