Програми
для фізичних осіб
Програми
для юридичних осіб
Програми
для комерційних банків

Новини

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
07.05.2020

Титульний аркуш

 

07.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Хотєєв А.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33152529

4. Місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, Шота Руставелi, 16

5. Міжміський код, телефон та факс: 044, 2802135, 044, 2802135

6. Адреса електронної пошти: info@swiss-cl.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2020, Протокол № 08 засiдання Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" вiд 29.04.2020 р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.swiss-cl.com

07.05.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (посади корпоративного секретаря в товариствi не створено). 5. Iнформацiя про рейтингове агентство - рейтингове агенство для присвоєння рейтингу в компанiї не залучалось. 6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. 7. Судовi справи емiтента - iнформацiю про судовi справи емiтента, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, посадовi особи емiтентом надано. Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi  вiдсутнi. 8. Штрафнi санкцiї щодо емiтента - штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутнi. 10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв) 2) Складова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" Емiтентом в цьому роздiлi надано iнформацiю про осiб, якi є посадовими особами Товариства станом на 31.12.2019 року. У звiтному роцi: 1) звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства Радик Тетяну Михайлiвну (Наказ Генерального директора Товариства №06/19-К вiд 23.08.2019 р. про звiльнення з посади Головного бухгалтера (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 8%. Непагашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi Головного бухгалтера з 23.11.2018 р. по 23.08.2019 р. (9 мiсяцiв). Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор. Пiдстава такого рiшення: заява Радик Т.М. про звiльнення). 2) рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Чiрiча Олiвера (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть переобрання членiв наглядової ради, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту  Товариства. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення прийняте акцiонерами Товариства, у зв'язку з необхiднiстю переобрання членiв наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 22 квiтня 2016 року (3 роки 4 днi). 3) Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 11. Звiт керiвництва (звiт про управлiння 4) звiт про корпоративне управлiння Складова змiсту "перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" - Станом на звiтну дату 31 грудня 2019 року власники iстотної участi вiдсутнi. Акцiонерами є виключно фiзичнi особи (14 осiб), жодна з цих осiб не володiє 10% або бiльше вiдсотками акцiй емiтента. На початок звiтного року власником iстотної участi була юридична особа "Astonello Limited" (реєстрацiйний номер 222316, мiсцезнаходження: Kyriakou Matsi, 3, Roussos Limassol Tower, 5A, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), частка якої вiд загальної кiлькостi акцiй становила 87,5%. Власниками 12,5% статутного капiталу були фiзичнi особи, що не володiють 10% або бiльше вiдсотками. Власник iстотної участi вiдповiдав встановленим законодавством вимогам. 13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного перiоду змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не було (емiтент є приватним акцiонерним товариством, а вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" пороговi значення пакета акцiї визначено у вiдсотках голосуючих акцiй публiчного акцiонерного товариства). 14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного перiоду вiдсутнi змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (емiтент є приватним акцiонерним товариством, а вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" пороговi значення пакета акцiї визначено у вiдсотках голосуючих акцiй публiчного акцiонерного товариства). 15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного перiоду вiдсутнi змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (емiтент є приватним акцiонерним товариством, а вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" пороговi значення пакета акцiї визначено у вiдсотках голосуючих акцiй публiчного акцiонерного товариства) 17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - протягом звiтного перiоду облiгацiї емiтентом не випускалися. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - протягом звiтного перiоду iншi цiннi папери емiтентом не випускалися. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi. 5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - протягом звiтного перiоду борговi цiннi папери емiтентом не випускалися. 6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - протягом звiтного перiоду власнi акцiї емiтент не придбавав. 18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) емiтентом не здiйснювалося. 19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не має. 20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу - акцiями емiтента володiє посадова особа емiтента Генеральний директор Хотєєв А.М. у розмiрi 8,3% вiд статутного капiталу емiтента. 21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - Статутом емiтента передбачено переважне право акцiонерiв та Товариства на придбання акцiй емiтента, що продаються акцiонером емiтента. У разi не використання акцiонерами емiтентата та Товариством переважного права на придбання акцiй такi акцiї продаються третiй (м) особi (ам). Iнших обмежень не має. 22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 11860000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - 0. 23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - протягом звiтного перiоду виплати дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами емiтента не було. 24. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента 2) iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - iнформацiя не надається, емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть. 4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - дана iнформацiя емiтентом не надається, емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - дана iнформацiя емiтентом не надається, емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - протягом звiтного перiоду таке рiшення не приймалося. 26. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - протягом звiтного перiоду вiдсутня. 27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - емiтент є приватним акцiонерним товариством i така iнформацiя ним не надається. 28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - емiтент є приватним акцiонерним товариством i така iнформацiя ним не надається. 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - iнформацiя вiдсутня. 33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - iнформацiя вiдсутня. 34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - iнформацiя вiдсутня. 36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - протягом звiтного перiоду випуску iпотечних облiгацiй не було. 37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - iнформацiя вiдсутня. 38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - кредитнi договори емiтентом не укладалися. 39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - iпотечнi сертифiкати емiтентом не випускалися. 40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - реєстру iпотечних активiв не має. 41. Основнi вiдомостi про ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН). 42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН). 43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН). 44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН). 45. Правила ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН).


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            АТ "СК Свiсс Класiк Лайф"

3. Дата проведення державної реєстрації

            27.10.2004

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            12000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            65.11 - Страхування життя

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Ощадбанк", МФО 322669

2) IBAN

            №UA173226690000026509300682376

3) поточний рахунок

            №UA173226690000026509300682376

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "Ощадбанк", МФО 322669

5) IBAN

            №UA173226690000026509300682376

6) поточний рахунок

            №UA173226690000026509300682376

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

Страхова дiяльнiсть. У формi добровiльного: страхування життя

499989

01.06.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

 

Опис

Строк дiї лiцензiї: з 23.12.2004 року безстроковий.

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАЛЬКАЛИТ-УКРАЇНА1"

2) Організаційно-правова форма

            Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            33701543

4) Місцезнаходження

            92900, Луганська обл., Кремiнський р-н, м. Кремiнна, вул. Донецька, буд.108

5) Опис

            Емiтент володiє часткою в юридичнiй особi ТОВ "КАЛЬКАЛИТ-УКРАЇНА1" у розмiрi 100% та має права стосовно управлiння цiєю юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.

 

1) Найменування

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРЗЕРНОТРЕЙД"

2) Організаційно-правова форма

            Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            33057682

4) Місцезнаходження

            01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, буд. 13

5) Опис

            Емiтент володiє часткою в юридичнiй особi ТОВ "УКРЗЕРНОТРЕЙД" у розмiрi 15% та має права стосовно управлiння цiєю юридичною особою, передбаченi чинним законодавством України.

 

 


 

16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

757/26918/18-ц

Печерський районний суд мiста Києва

Печерський районний суд мiста Києва

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"

-

про стягнення середнього заробiтку за час затримки розрахунку при звiльненнi та за час вимушеного прогулу

рiшення вiд 09.11.2018 р. набрало законної сили

Опис:

У груднi 2018 р. Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф" до Київського апеляцiйного суду подано апеляцiйну скаргу на рiшення Печерського районного суду мiста Києва вiд 09 листопада 2018 р. по справi № 757/26918/18-ц . 20 лютого 2019 р. Київський апеляцiйний суд апеляцiйну скаргу Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф" на рiшення Печерського районного суду мiста Києва вiд 09 листопада 2018 р. по справi № 757/26918/18-ц залишив без задоволення, а рiшення Печерського районного суду мiста Києва вiд 09 листопада 2018 р. по справi № 757/26918/18-ц - без змiн. Повний текст судового рiшення Київським апеляцiйним судом складено 29 березня 2019 р. Iншi судовi справи у яких емiтент є позивачем або вiдповiдачем або третьою особою вiдсутнi.


XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв у звiтному роцi вiдбулися наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi: створено бухгалтерську службу.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Протягом звiтного року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 4 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1. Фонд оплати працi - 336,2 тис.грн.  Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв емiтента вiдповiдає операцiйним потребам емiтента та вимогам рiвня квалiфiкацiї, встановленого законодавством. Працiвники проходять додаткове навчання згiдно вимог чинного законодавства.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент до будь-яких об'єднань не належить.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку з урахуванням чинного законодавства, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Статуту Товариства, Облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства. Облiкова полiтика Товариства - це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий стан Товариства. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Товариства. Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй грошовiй одиницi України - гривнях. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ. Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше року. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, починаючи з мiсяця, що настає за мiсяцем введення в експлуатацiю основних засобiв. Дiапазон строкiв корисного використання становить: будинки та споруди 25-50 рокiв; машини та обладнання 3-10 рокiв; транспортнi засоби 3-8 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-10 рокiв; iншi 3-10 рокiв. Перiод корисного використання необоротного активу i, вiдповiдно, сума його амортизацiї можуть бути змiненi згiдно наказу керiвника Товариства. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Первiсна оцiнка цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. За цiнними паперами, справедливу вартiсть яких визначити неможливо, облiк ведеться по собiвартостi, яка є цiною придбання або останньою справедливою вартiстю на момент змiни оцiнки. Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основний вид дiяльностi емiтента - страхування життя.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основнi придбання: нерухоме майно (чотири поверхова будiвля загальною площею 2919,70 кв.м., набута у 2019 роцi у власнiсть на пiдставi договору купiвлi-продажу нерухомого майна вiд 28.08.2019) та земельна дiлянка площею 0,1958 га (придбана у 2019 роцi на пiдставi договору купiвлi-продажу земельної дiлянки вiд 28.08.2019).

Основнi вiдчуження: нерухоме майно (будинок загальною площею 294,2 кв.м., продано у 2019 роцi на пiдставi договору купiвлi-продажу будинку вiд 30.09.2019) та автомобiль (2004 року випуску, продано у 2019 роцi на пiдставi договору купiвлi-продажу транспортного засобу вiд 13.03.2019).

Товариство ще не визначилося з планами щодо значних iнвестицiй або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2019 року основними засобами емiтента є: чотири поверхова будiвля загальною площею 2919,70 кв.м. та земельна дiлянка площею 0,1958 га, що розташованi в м. Лисичанськ Луганської областi. Орендується примiщення пiд офiс в м. Києвi. Офiсна технiка та обладнання, меблi та iнше в м. Києвi. Протягом звiтного року значнi правочини емiтента щодо них вiдсутнi. Спосiб утримання активiв: утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходження основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв. Виробничi потужностi вiдсутнi. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства, вiдсутнi

Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть компанiї впливають наступнi фактори: полiтичнi, фiнансово-економiчнi, виробничо-технiчнi, соцiальнi. Полiтичнi фактори: змiни в Законi України Про страхування та змiни в нормативних документах Нацкомфiнпослуг. Фiнансово-економiчнi фактори: Змiни в законi про оподаткування та змiни в розмiрах податкових ставок. Соцiальнi: зменшення життєвого рiвня населення, антитерористична опреацiя на сходi країни.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство дотримується сбалансованої полiтики у сферi управлiння продуктами, формує страховi резерви на належному рiвнi у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства. Робочий капiтал для поточних потреб є достатнiм. Можливими шляхами покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента є перегляд iснуючої тарифної полiтики, зниження витрат на збут страхових послуг.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Iнформацiя вiдсутня.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi: розробка нових, привабливих для клiєнтiв програм страхування; збiльшення обсягiв продажiв за дiючими програмами страхування; вдосконалення послуг з прийому страхових платежiв вiд страхувальникiв за технологiєю прямого списання страхових платежiв з платiжних карток клiєнтiв; оновлення та вдосконалення корпоративного сайту; впровадження нових послуг для клiєнтiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтики щодо дослiджень та розробок в 2019 роцi не було. Витрати на дослiдження та розробку за звiтний рiк вiдсутнi.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Акцiонери

Акцiонери Товариства, згiдно перелiку акцiонерiв, виданого (визначеного) Нацiональним депозитарiєм України, що зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

Наглядова рада

Вiдповiдно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з не менше 2 (двох) i не бiльше 5 (п'яти) осiб. До складу Наглядової ради входять голова та iншi члени Наглядової ради.

 

Голова Наглядової ради - Корольов Володимир Анатолiйович, незалежний директор (вiдсоток акцiй (часток, паїв) станом на 31.12.2019р. - 4,9%) ;

Iншi члени Наглядової ради - Тетерiн Сергiй Олександрович, незалежний директор (вiдсоток акцiй (часток, паїв) станом на 31.12.2019р. - 0%) та Штульман Любов Володимирiвна, представник акцiонера (вiдсоток акцiй (часток, паїв) станом на 31.12.2019р - 0%).

Виконавчий орган

Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор

Хотєєв Андрiй Миколайович (вiдсоток акцiй (часток, паїв) станом на 31.12.2019 р. - 8,3%).

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Генеральний директор

Хотєєв Андрiй Миколайович

1978

вища

10

iнформацiю наведено в описi

22.11.2018, на невизначений термiн

Опис:

Генеральний директор має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про виконавчий орган емiтента. Протягом звiтного року змiн у персональному складi виконавчого органу не було. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Станом на 31.12.2019 року володiє часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" у розмiрi - 8,3% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої їй емiтентом винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад особа не обiймала. Станом на 31.12.2019 року обiймає посаду Генерального директора на iншому пiдприємствi (Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "Ю.БI.АЙ-КООП", 31113488, м. Київ, вул. Бастiонна, 13).

2

Головний бухгалтер

Скопiч Леонiд Леонiдович

1971

вища

12

протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад особа не обiймала

03.09.2019, на невизначений термiн

Опис:

Головний бухгалтер в межах своїх повноважень виконує наступнi обов'язки: забезпечує й координує роботу бухгалтерської служби вiдповiдно до дiючого законодавства; розробляє облiкову полiтику та технологiчнi карти по облiку операцiй; готує i подає звiтнiсть пiдприємства у вiдповiдностi до законодавства та має повноваження i обов'язки у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Статуту емiтента та iн. Змiни у персональному складi: особа призначена головним бухгалтером з 03.09.2019 року наказом Генерального директора АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" (№ 10/19-К вiд 02.09.2019), на невизначений термiн. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої їй емiтентом винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад особа не обiймала. Вiдсутня iнформацiя чи займає посадова особа iншi посади на iнших пiдприємствах.

3

Член Наглядової ради

Корольов Володимир Анатолiйович

1978

вища

10

iнформацiю наведено в описi

26.04.2019, до наступного переобрання

Опис:

Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про наглядову раду емiтента. Змiни у персональному складi: Змiни в персональному складi щодо посадової особи: 26 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф" (протокол № 1 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019) посадову особу обано членом Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф". Станом на 31.12.2019 року володiє часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" в розмiрi 4,9%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої їй емiтентом винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи -10 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "ГОФ "ДАР'ЇВСЬКА", економiст першої категорiї ДП "ВУГIЛЛЯ УКРАЇНИ", головний механiк ТОВ "АГРАРНО - ВАНТАЖНА КОМПАНIЯ", директор ТОВ "АГРАРНО - ВАНТАЖНА КОМПАНIЯ", директор ТОВ "АГРОКАРГО", директор ТОВ "АВТОСМУГА". Член Наглядової ради є незалежним директором. Вiдсутня iнформацiя чи займає посадова особа iншi посади на iнших пiдприємствах.

4

Член Наглядової ради

Тетерiн Сергiй Олександрович

1969

вища

24

iнформацiю наведено в описi

26.04.2019, до наступного переобрання

Опис:

Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про наглядову раду емiтента. Змiни у персональному складi: 26 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф" (протокол № 1 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019 р.) посадову особу обано членом Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф". Часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої їй емiтентом винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи -24 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови правлiння з розвитку ПрАТ "Український Страховий Капiтал", начальник вiддiлу Нацiональний Авiацiйний Унiверситет. Член Наглядової ради є незалежним директором. Станом на 31.12.2019 року обiймає посаду начальника вiддiлу (Нацiональний Авiацiйний Унiверситет, 01132330, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1).

5

Член Наглядової ради

Штульман Любов Володимирiвна

1982

вища

18

АТ "СК Свiсс Класiк Лайф", 33152529, член Наглядової ради

26.04.2019, до наступного переобрання

Опис:

Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про Наглядову раду емiтента. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої їй емiтентом винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiни у персональному складi: 26 квiтня 2019 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф" (протокол № 1 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019) посадову особу обано членом Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф". Посадова особа часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф". Член Наглядової ради є представником акцiонера. Вiдсутня iнформацiя чи займає посадова особа iншi посади на iнших пiдприємствах.

6

Ревiзор

Сторожук Валерiй Володимирович

1976

вища

12

ПрАТ "СК "УНIКА", 20033533, начальник вiддiлу врегулювання збиткiв

21.11.2018, 5 рокiв

Опис:

Ревiзор має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про ревiзора емiтента. Змiни у персональному складi: Протягом 2019 року змiни в персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалися. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої їй емiтентом винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" не володiє. Загальний стаж роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу врегулювання збиткiв ПрАТ "СК "УНIКА". Вiдсутня iнформацiя чи займає посадова особа iншi посади на iнших пiдприємствах.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Хотєєв Андрiй Миколайович

996 000

8,3

996 000

0

Член Наглядової ради

Корольов Володимир Анатолiйович

588 000

4,9

588 000

0

 


3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

В разi звiльнення посадовим особам виплачуються винагороди або компансацiї в порядку та розмiрi, передбаченому чинним законодавством України.


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Емiтент є страховиком, що отримав лiцензiю на здiйснення у формi добровiльного - страхування життя. В 2019 р. регулятор ринку страхових послуг запровадив новi, бiльш жорсткi вимоги до платоспроможностi та якостi активiв страхових компанiй, що мають на метi очищення страхового ринку України вiд неплатоспроможних страховикiв. Очiкується, що цi змiни призведуть до зменшення кiлькостi учасникiв ринку, що дасть емiтенту можливiсть збiльшити свою частку. Перспективами подальшого розвитку емiтент, як страховик, для себе визначає розвиток класичних видiв страхування та удосконалення послуг, що надаються страховиком.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Емiтент на майбутнє планує стабiльний розвиток шляхом надання послуг зi страхування життя.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Емiтентом не здiйснювалося.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Емiтентом не здiйснювалося.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Емiтентом не здiйснювалося.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власного кодексу корпоративного управлiння Емiтент не має.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емiтент не приймав рiшення щодо застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

В Емiтента практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Власного кодексу корпоративного управлiння Емiтент не має. Рiшення щодо застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння Емiтент не приймав.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2019

Кворум зборів

90,5

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на чергових (рiчних) загальних зборах 26.04.2019 р.:

1. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї обраних на попереднiх Загальних зборах. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Обрання голови лiчильної комiсiї.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв.

3. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та заходiв за результатами його розгляду.

4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.

5. Розгляд звiту (висновку) Ревiзора Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства по рiчних звiтах та балансу Товариства за 2018 рiк.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.

7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк.

8. Змiна мiсцезнаходження Товариства.

9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.

10. Надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз державною реєстрацiєю змiн до Статуту Товариства та iнших, що пов'язанi з внесенням змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

11. Внесення змiн до положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревiзора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новiй редакцiї.

12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.

13. Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (трудових договорiв (контрактiв)), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.

14. Про пiдтвердження рiшень прийнятих Наглядовою радою Товариства.

15. Про пiдтвердження рiшень прийнятих Генеральним директором Товариства у перiод з 22.11.2018 року.

16. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

17. Розгляд питання про внесення додаткових внескiв акцiонерами (збiльшення додаткового капiталу Товариства) для збiльшення статутного капiталу Товариства.

18. Прийняття рiшення про притягнення посадових осiб Товариства до майнової, дисциплiнарної або будь-якої iншої вiдповiдальностi.

19. Про звернення з позовом до посадових осiб Товариства стосовно вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству.

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:

З першого питання вирiшили: Припинити повноваження голови та членiв лiчильної комiсiї, обраних на попереднiх Загальних зборах. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Загальних зборах обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, обраних Загальними зборами: Ботвiна Людмила Петрiвна - голова лiчильної комiсiї, Бутенко Олександра Вiталiївна - член лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної комiсiї починаються з моменту прийняття рiшення Загальними зборами про її обрання та дiють до моменту прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення повноважень обраних голови i членiв лiчильної комiсiї.

З другого питання вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв Самко Наталiю Геннадiївну, обрати секретарем Загальних зборiв Радик Тетяну Михайлiвну. Доручити головi та секретарю Загальних зборiв пiдписати протокол рiчних Загальних зборiв Товариства.

З третього питання вирiшили: За результатами розгляду затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк та заходи за результатами його розгляду.

З четвертого питання вирiшили: За результатами розгляду затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.

З п'ятого питання рiнення не прийнято.

З шостого питання вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.

З сьомого питання вирiшили: За пiдсумками 2018 року затвердити збитки Товариства в розмiрi 2 579 243 (Два мiльйони п'ятсот сiмдесят дев'ять тисяч двiстi сорок три) гривнi 14 копiйок.

З восьмого питання вирiшили: Змiнити мiсцезнаходження Товариства вiдповiдно до внесених пропозицiй Загальними зборами з провулка Iвана Мар'яненка, будинок 9 у мiстi Києвi на вулицю Шота Руставелi, будинок 16 у мiстi Києвi.

З дев'ятого питання вирiшили: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства у запропонованiй редакцiї. Уповноважити осiб обраних Загальними зборами: Генерального директора Товариства Хотєєва Андрiя Миколайовича та секретаря Загальних зборiв Радик Тетяну Михайлiвну пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.

З десятого питання вирiшили: Надати повноваження та доручити особi, обранiй Загальними зборами - Генеральному директору Товариства Хотєєву Андрiю Миколайовичу, у встановленi законом строки здiйснити всi дiї, пов'язаннi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства та дiї, пов'язанi з внесенням вiдповiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

З одинадцятого питання вирiшили: Внести змiни до положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Ревiзора Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердити данi положення у запропонованiй новiй редакцiї.

З дванадцятого питання вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради.

З тринадцятого питання вирiшили: Обрати Наглядову раду (членiв Наглядової ради) в наступному складi: Тетерiн Сергiй Олександрович, 1969 року народження; Корольов Володимир Анатолiйович, 1978 року народження; Штульман Любов Володимирiвна, 1982 року народження. Встановити, що кiлькiсний склад Наглядової ради становить три особи. Надати попередню згоду на укладення членами Наглядової ради Товариства договорiв щодо надання ними Товариству професiйних послуг (робiт). Укласти з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Доручити Генеральному директору Товариства Хотєєву Андрiю Миколайовичу пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради.

З чотирнадцятого питання рiшення не прийнято.

З п'ятнадцятого питання рiшення не прийнято.

З шiстнадцятого питання вирiшили: Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо вчинення вiд iменi Товариства дiй, згiдно з вiдповiдними пропозицiями, а саме: вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства, якi не вiднесено до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

З сiмнадцятого питання вирiшили: Збiльшити додатковий капiтал Товариства за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв Товариства у розмiрi 18 000 000 (вiсiмнадцять мiльйонiв) гривень у строк до 01 квiтня 2020 року, що визначений Загальними зборами Товариства для збiльшення статутного капiталу Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства здiйснити необхiднi заходи для реалiзацiї даного рiшення.

З вiсiмнадцятого питання рiшення не прийнято.

З дев'ятнадцятого питання рiшення не прийнято.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавали члени наглядової ради Товариства.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi Емiтентом не приймалося рiшення про скликання позачергових загальних зборiв.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi Емiтентом не приймалося рiшення про скликання позачергових загальних зборiв.

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Корольов Володимир Анатолiйович

X

 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про наглядову раду емiтента.

Тетерiн Сергiй Олександрович

X

 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про наглядову раду емiтента.

Штульман Любов Володимирiвна

 

X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про наглядову раду емiтента.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Протягом 2019 року Наглядовою радою Емiтента було проведено чотирнадцять засiдань з метою регулювання дiяльностi Емiтента та прийняття рiшень з питань передбачених чинним законодавством України i Статутом Емiтента.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Рiшення про утворення комiтетiв в складi наглядової ради Емiтента не приймалося

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Рiшення про утворення комiтетiв в складi наглядової ради Емiтента не приймалося

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Рiшення про утворення комiтетiв в складi наглядової ради Емiтента не приймалося

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Емiтент є приватним акцiонерним товариством. Така iнформацiя Емiтентом не наводиться.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревiзором (членом ревiзiйної комiсiї) емiтента. Членами наглядової ради не можуть бути: - особи, яким згiдно iз законом заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств; - особи, яким суд заборонив займатися дiяльнiстю у сферi фiнансових послуг; - особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини. До складу наглядової ради не повиннi висуватися та обиратися особи, якi: 1) є учасниками або членами органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з емiтентом; 2) мають особистi та/або сiмейнi стосунки з головним бухгалтером та генеральним директором Товариства. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами наглядової ради бiльше нiж у десяти товариствах.

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор Хотєєв Андрiй Миколайович.

Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Емiтента. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Емiтента, Положенням про Виконавчий орган Емiтента, а також контрактом. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Емiтента, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

 

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Емiтент є приватним акцiонерним товариством. Така iнформацiя Емiтентом не наводиться.

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Товариством запроваджено систему управлiння ризиками у 2014 р. Внутрiшнiм документом, на пiдставi якого забезпечується практична реалiзацiя системи управлiння ризиками, є Стратегiя управлiння ризиками АТ "СК Свiсс Класiк Лайф", затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол №41 вiд 25.06.2014) (далi - Стратегiя). Стратегiю розроблено на пiдставi: Закону України "Про страхування"; Закону України "Про державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"; Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 04.02.2014р. за № 295; Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, затверджених Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 13.02.2014р за № 484.

            Стратегiя управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства. яка полягає в розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов'язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi на ринку страхування життя.

            Серед ризикiв, якi потребують мiнiмiзацiї i пом'якшення їхнiх наслiдкiв, Товариством видiленi такi: ризик передчасного (дострокового) припинення дiї договорiв, валютний ризик, майновий ризик, ризик дефолту контрагента та операцiйний ризик.

            Система управлiння ризиками у Товариствi являє собою певнi превентивнi заходи з мiнiмiзацiї їхнiх негативних наслiдкiв. Механiзм нейтралiзацiї ризикiв грунтується на використаннi сукупностi методiв i прийомiв зменшення можливих фiнансових втрат. Їх вибiр значною мiрою залежить вiд стратегiї та прiоритетних цiлей, конкретної ситуацiї.

Працiвники фiнансової установи пiдтримують належний рiвень iнформованостi щодо всього спектру ризикiв, з якими вони стикаються пiд час виконання своїх обов'язкiв, та намагаються виявляти ризики по всiх аспектах своєї роботи.

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

Обмеження щодо прав участi на загальних зборах акцiонерiв Емiтента вiдсутнi. Щодо прав голосування акцiонерiв на загальних зборах Емiтента, то два акцiонери з одинаковою кiлькiстю голосiв по 70000 у кожного, що становить 0,583333% вiд загальної кiлькостi цiнних паперiв Емiтента у кожного акцiонера вiдповiдно, не можуть брати участь у голосуваннi, так як їх акцiї не є голосуючими вiдповiдно до даних Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

 

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Емiтента визначено Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Емiтента, внутрiшнiми Положеннями Емiтента та iншими нормативними документами та законодавчими актами, що регулюють такi питання. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Емiтента в разi їх звiльнення: Така iнформацiя Емiтентом не надається - згiдно Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" приватне акцiонерне товариство таку iнформацiю не розкриває.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовi особи Емiтента мають такi повноваження, якi визначено Законом України "Про акцiонернi товариства" для посадових осiб акцiонерного товариства.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Аудитором виконано завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо вiдповiдностi iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ СВIСС КЛАСIК ЛАЙФ" (далi - Товариство) за  рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, й включає: 

-           опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

-           перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

-           iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

-           опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

-           опис повноважень посадових осiб емiтента.

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо iнформацiї про предмет перевiрки, а також перевiрка iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Виконано завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" (далi - МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, до iнформацiї Товариства про корпоративне управлiння за вiдповiдними критерiями.

Отримано розумiння iнформацiї про предмет та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.

Отримуючи розумiння iнформацiї з предмета завдання та iнших обставин завдання також отримано розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, якi є доречними до завдання.

На основi свого розумiння iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку.

На думку аудитора, iнформацiя, яка наведена у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ СВIСС КЛАСIК ЛАЙФ" за 2019 рiк пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах на основi критерiїв пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Звiт про корпоративне управлiння

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"

за 2019 рiк

Звiт про корпоративне управлiння фiнансової установи - Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф" (надалi по тексту фiнансова установа або АТ "СК Свiсс Класiк Лайф") складено з урахуванням вимог статей 12-1,12-2 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" i вiн мiстить таку iнформацiю:

1) мета провадження дiяльностi фiнансової установи:

Метою провадження дiяльностi фiнансової установи є одержання прибутку в результатi задоволення потреб ринку України щодо надання страхових та iнших фiнансових послуг.

2) дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року:

Принципи корпоративного управлiння, що мiстяться в Статутi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" та затверджених Загальними зборами акцiонерiв фiнансової установи внутрiшнiх положеннях (про Загальнi збори акцiонерiв, про Виконавчий орган, про Наглядову раду, про Ревiзора) фiнансовою установою дотримуються. Вiдхилення вiд принципiв корпоративного управлiння протягом року не вiдбувалось. Окремо внутрiшнiй документ стосовно принципiв корпоративного управлiння, у тому числi кодекс корпоративного управлiння фiнансовою установою не затверджено.

3) власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк:

Станом на звiтну дату 31 грудня 2019 року власники iстотної участi вiдсутнi. Акцiонерами фiнансової установи є виключно фiзичнi особи (14 осiб), жодна з цих осiб не володiє 10% або бiльше вiдсотками акцiй фiнансової установи.

Змiна складу власникiв iстотної участi у звiтному роцi:

На початок року власником iстотної участi була юридична особа "Astonello Limited" (реєстрацiйний номер 222316, мiсцезнаходження: Kyriakou Matsi, 3, Roussos Limassol Tower, 5A, P.C. 3040, Limassol, Cyprus), частка якої вiд загальної кiлькостi акцiй становила 87,5%. Власниками 12,5% статутного капiталу були фiзичнi особи, що не володiють 10% або бiльше вiдсотками. Власник iстотної участi вiдповiдав встановленим законодавством вимогам.

Станом на 06.08.2019 року (вiдповiдно до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, виданого Нацiональним депозитарiєм України 09.08.2019) власниками 100% статутного капiталу фiнансової установи є фiзичнi особи, кожна з яких не володiє 10% або бiльше вiдсотками акцiй фiнансової установи.

4) склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети:

Вiдповiдно до положень Статуту АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" Наглядова рада складається з не менше 2 (двох) i не бiльше 5 (п'яти) осiб. До складу Наглядової ради входять голова та iншi члени Наглядової ради.

Змiни у складi Наглядової ради протягом 2019 року:

26.04.2019 року рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2019) було:

1) припинено повноваження членiв Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" Чiрiча Олiвера i Штульман Любовi Володимирiвни, та

2) обрано до складу Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" Корольова Володимира Анатолiйовича, Тетерiна Сергiя Олександровича та Штульман Любов Володимирiвну.

30 квiтня 2019 року рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" (протокол № 06 вiд 30.04.2019) члена Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" Корольова Володимира Анатолiйовича обрано Головою Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф".

Комiтети Наглядовою радою не утворювалися.

5) склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк:

Вiдповiдно до Статуту АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" виконавчим органом фiнансової установи є одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор.

Склад виконавчого органу фiнансової установи у 2019 роцi: одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор Хотєєв Андрiй Миколайович. Протягом 2019 року змiн у складi виконавчого органу фiнансової установи не було.

6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або клiєнтам цiєї установи:

Протягом 2019 року фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або клiєнтам цiєї установи, не було.

7) заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу:

Протягом 2019 року до фiнансової установи застосовано такi заходи впливу:

1.         Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг: зобов'язати порушника вжити заходiв для усунення порушення та/або вжити заходiв для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення (пункт 1 частини першої статтi 40 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"):

- Розпорядження за № 608 вiд 11.04.2019 року про усунення порушення законодавства про фiнансовi послуги у термiн до 07.05.2019 року. Розпорядження виконано до 07.05.2019 року;

- Розпорядження за № 1645 вiд 29.08.2019 року про усунення порушення законодавства про фiнансовi послуги у термiн до 30.09.2019 року. Розпорядження виконано до 30.09.2019 року.

Розпорядження за № 2375 вiд 26.11.2019 року - станом на дату складення даного звiту не набрало чинностi через зупинення дiї цього розпорядження на пiдставi частини дев'ятнадцятої статтi 16 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi".

2.         Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку:

- Постанова № 586-ДП-Е вiд 17.12.2019 року про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв у виглядi попередження;

- Розпорядження за № 336-ДП-Е вiд 17.12.2019 року про усунення порушень законодавства про цiннi папери у термiн до 31.01.2020 року. Станом на дату складення цього звiту Розпорядження виконано до 31.01.2020 року.

Iншими органами державної влади заходи впливу до фiнансової установи протягом 2019 року не застосовувалися.

Органами державної влади заходи впливу до членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи протягом 2019 року не застосовувалися.

8) розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи:

У 2019 роцi члени Наглядової ради фiнансової установи винагороди не отримували. Розмiр винагороди (заробiтна плата) виконавчого органу фiнансової установи за 2019 рiк склав 84,4 тис.грн.

9) значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року:

Серед ризикiв, якi потребували протягом звiтного року мiнiмiзацiї та пом'якшення наслiдкiв, фiнансовою установою видiленi такi: ризик передчасного (дострокового) припинення дiї договорiв страхування життя, валютний ризик, майновий ризик, ризик дефолту контрагента та операцiйний ризик.

10) наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики:

Систему управлiння ризиками фiнансовою установою запроваджено у 2014 роцi. Внутрiшнiм документом, на пiдставi якого забезпечується практична реалiзацiя системи управлiння ризиками, є Стратегiя управлiння ризиками АТ "СК Свiсс Класiк Лайф", затверджена Наглядовою радою фiнансової установи (протокол №41 вiд 25.06.2014) (далi - Стратегiя).

Ключовi характеристики системи управлiння ризиками: система управлiння ризиками являє собою певнi превентивнi заходи з мiнiмiзацiї їхнiх негативних наслiдкiв. Механiзм нейтралiзацiї ризикiв ?рунтується на використаннi сукупностi методiв i прийомiв зменшення можливих фiнансових втрат.

Зниження (нейтралiзацiя) ризикiв та лiквiдацiя негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв протидiї ризикам має такi основнi складовi: нейтралiзацiя ризикiв за рахунок власних ресурсiв; зовнiшнє страхування ризикiв.

До заходiв щодо уникнення ризикiв у першу чергу вiдноситься вiдмова вiд здiйснення фiнансових операцiй з високим рiвнем ризику. Механiзм системи нейтралiзацiї ризикiв передбачає використання таких елементiв: уникнення ризику; утримання ризику; мiнiмiзацiя ризикiв (шляхом диверсифiкацiї, лiмiтування, хеджування). Найчастiше фiнансова установа застосовує такi заходи: уникнення ризикiв; мiнiмiзацiя ризикiв шляхом диверсифiкацiї та лiмiтування.

Диверсифiкацiя ризикiв полягає у зменшеннi рiвня їхньої концентрацiї. Цей метод використовується для уникнення негативних наслiдкiв несистематичних (специфiчних) ризикiв. Незалежно вiд того, який ризик мiнiмiзується за допомогою диверсифiкацiї, принцип єдиний - максимально розподiлити грошовi вкладення мiж рiзноманiтними активами для того, щоб уникнути значних фiнансових втрат у випадку, коли окремi активи стають збитковими пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв.

Лiмiтування здiйснюється шляхом встановлення вiдповiдних фiнансових нормативiв (лiмiтiв) за окремими напрямами професiйної дiяльностi фiнансової установи з метою фiксацiї можливих фiнансових втрат на допустимому рiвнi. Перелiк нормативiв (лiмiтiв) залежить вiд виду ризику, що лiмiтується.

Працiвники фiнансової установи пiдтримують належний рiвень iнформованостi щодо всього спектру ризикiв, з якими вони стикаються пiд час виконання своїх обов'язкiв, та намагаються виявляти ризики по всiх аспектах своєї роботи.

11) результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:

Протягом 2019 року органiзацiя роботи Служби внутрiшнього аудиту (контролю) фiнансової установи здiйснювалась на пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю), затвердженого рiшенням Наглядової ради фiнансової установи вiд 05.05.2013 р. №34/1 (далi - Положення). Рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" (протокол №60 вiд 26.12.2016) Положення затверджено у новiй редакцiї.

Вiдповiдно до вимог Положення, Служба внутрiшнього аудиту (контролю) має такi основнi завдання: рiчне планування завдань Служби внутрiшнього аудиту (контролю); реалiзацiя завдань згiдно iз затвердженим планом; своєчасне надання звiтiв Наглядовiй радi; сприяння органам управлiння в покращеннi системи управлiння; монiторинг впровадження структурними пiдроздiлами прийнятих рекомендацiй; виявлення сфер потенцiйних збиткiв для фiнансової установи, сприятливих умов для шахрайства, зловживань i незаконного присвоєння коштiв фiнансової установи; взаємодiя iз зовнiшнiми аудиторами; аналiз висновкiв зовнiшнiх аудиторiв та здiйснення монiторингу виконання рекомендацiй зовнiшнiх аудиторiв; взаємодiя з iншими пiдроздiлами у сферi органiзацiї контролю i монiторингу системи управлiння; участь в службових розслiдуваннях та iнформування органiв управлiння про результати таких розслiдувань; розробка та впровадження програм оцiнки i пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту (контролю).

Службою внутрiшнього аудиту (контролю) фiнансової установи є посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) - внутрiшнiй аудитор.

У 2019 роцi внутрiшнiй аудитор АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi затверджених Наглядової радою Плану дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту (контролю) на перше пiврiччя 2019 року (протокол №01 вiд 18.01.2019) та Плану дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту (контролю) на друге пiврiччя 2019 року (протокол №08 вiд 27.06.2019).

Внутрiшнiй аудитор звiтує перед Наглядовою радою: за результатами кожного календарного року - шляхом надання звiту про результати дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту (контролю) за рiк; про дотримання органiзацiйної незалежностi внутрiшнього аудитора - щонайменше один раз на три роки; про результати проведених спецiальних аудитiв та розслiдувань - одразу пiсля їх проведення; про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до Положення - за результатами кожного календарного року.

Всi звiти та висновки за результатами аудиторських перевiрок та рекомендацiї, наданi внутрiшнiм аудитором, своєчасно доводяться до вiдома керiвника АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" одразу пiсля завершення перевiрок для ознайомлення, надання вiдповiдних коментарiв/пояснень та виправлення недолiкiв. Службою внутрiшнього аудиту протягом звiтного року порушень законодавчих норм та внутрiшнiх положень фiнансової установи не виявлено.

12) факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр:

Фактiв вiдчуження протягом 2019 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, не було.

13) результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр:

Купiвлi-продажу активiв протягом звiтного року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, не було.

14) операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею:

Впродовж 2019 року було проведено операцiй за участю пов'язаних осiб (крiм заробiтної плати). З пов'язаними особами протягом року проводились операцiї: розрахунки зi сплати винагороди (заробiтної плати) посадовим особам фiнансової установи. У звiтному роцi фiнансовою установою отримано поворотну фiнансову допомогу вiд фiзичної особи, яка здiйснює повноваження одноособового виконавчого органу у сумi 249,0 тис.грн.

15) використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку:

Рекомендацiй органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не надавалося.

16) зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року:

У лютому 2019 року рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" зовнiшнiм аудитором фiнансової установи обрано ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" (Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 23.02.2001р. №99, згiдно рiшення Аудиторської Палати України №321/3 вiд 28.01.2016 р. термiн чинностi свiдоцтва продовжено до 28.01.2021).

17) дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської дiяльностi:

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" практикує на ринку аудиту України з 1995 року. Загальний стаж аудиторської дiяльностi, станом на дату складання даного звiту - 24 роки.

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi:

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" - менше 5 рокiв (обрано аудитором у 2019 роцi).

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року:

Протягом 2019 року iншi аудиторськi послуги фiнансовiй установi не надавалися.

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора:

Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора - не було.

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв:

Ротацiї зовнiшнiх аудиторiв у фiнансовiй установi вiдбувалась таким чином:

-           з 2004 року по 2018 рiк аудиторськi послуги надавалися ТОВ Аудиторська фiрма "Оригiнал"

-           з 2019 року аудиторськi послуги надаються ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит"

Ротацiя внутрiшнiх аудиторiв в АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" вiдбувалась таким чином:

-           з 05 травня 2013 р. рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" на посаду внутрiшнього аудитора призначено Iльющенка Володимира Миколайовича (протокол №34/1 вiд 05.05.2013);

-           з 28.10.2016 р. рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" повноваження внутрiшнього аудитора Iльющенка Володимира Миколайовича припинено (протокол №57 вiд 28.10.2016);

-           з 01 сiчня 2017 р. рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" на посаду внутрiшнього аудитора призначено Радiонову Марину Володимирiвну (протокол №60 вiд 26.12.2016);

-           30 квiтня 2017 р. рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" повноваження внутрiшнього аудитора Радiонової Марини Володимирiвни припинено (протокол № 06 вiд 28.04.2017);

-           З 01 травня 2017 р. рiшенням Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" на посаду внутрiшнього аудитора призначено Сiцинську Iрину Анатолiївну (протокол № 06/1 вiд 28.04.2017).

-           З 21 листопада 2018 р. рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" повноваження внутрiшнього аудитора Сiцинської Iрини Анатолiївни припинено (протокол №1 вiд 21.11.2018).

-           З 21 листопада 2018 р. рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" на посаду внутрiшнього аудитора призначено Паська Олександра Михайловича (протокол №1 вiд 21.11.2018).

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг:

Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2019 року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - не було.

18) захист фiнансовою установою прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, зокрема:

наявнiсть механiзму розгляду скарг:

У фiнансовiй установi наявний механiзм розгляду скарг. Розгляд скарг здiйснюється у вiдповiдностi iз Законом України "Про звернення громадян" та Iнструкцiєю з дiловодства АТ "СК Свiсс Класiк Лайф".

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги:

Генеральний директор Хотєєв Андрiй Миколайович.

стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг):

Протягом 2019 року на адресу фiнансової установи скарг стосовно надання фiнансових послуг не надходило.

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду:

Впродовж 2019 року позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою не було. Станом на 31.12.2019 року iншi наявнi позови, що розглядаються в судi стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою, в яких фiнансова установа виступає стороною, та про якi фiнансовiй установi вiдомо, вiдсутнi.

19) корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг:

Iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, складається та подається фiнансовою установою у виглядi звiту про корпоративне управлiння за вiдповiдний звiтний рiк.

 

Генеральний директор                                                                               А. М. Хотєєв

 

Головний бухгалтер                                                                                   Л.Л. Скопiч

 

 

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

фiзична особа

960 000

8

960 000

0

фiзична особа

1 188 000

9,9

1 188 000

0

фiзична особа

1 188 000

9,9

1 188 000

0

фiзична особа

1 188 000

9,9

1 188 000

0

фiзична особа

1 188 000

9,9

1 188 000

0

фiзична особа

1 188 000

9,9

1 188 000

0

фiзична особа

1 188 000

9,9

1 188 000

0

фiзична особа

1 188 000

9,9

1 188 000

0

Хотєєв Андрiй Миколайович

996 000

8,3

996 000

0

Усього

10 272 000

85,6

10 272 000

0


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiї простi iменнi

12 000 000

1,00

Вiдповiдно до Статуту Товариства кожна проста iменна акцiя надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи право:

1)            брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акцiонерiв особисто або через своїх представникiв, а також в iнший спосiб згiдно з цим Статутом та законом), обирати та бути обраними до органiв управлiння та контролю Товариства;

2)            отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства. Товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до документiв, в обсягах i в порядку, встановленому законом, крiм документiв бухгалтерського облiку, якi не стосуються значних правочинiв та правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть. Додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства акцiонери можуть отримувати у випадках i у порядку, передбачених рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв;

3)            вiдчужувати акцiї в порядку, встановленому цим Статутом та законом;

4)            брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди);

5)            отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартостi; та

6)            iншi права, передбаченi цим Статутом та законом.

Акцiонери зобов'язанi:

1)            дотримуватися вимог закону, Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

2)            виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Товариства;

3)            виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;

4)            оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рiшенням про розмiщення акцiй;

5)            не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

6)            Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi цим Статутом та законом.

Мiж акцiонерами Товариства може бути укладений договiр, за яким на акцiонерiв покладатимуться додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах акцiонерiв, i передбачатиметься вiдповiдальнiсть за недотримання такого договору.

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв Товариством протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру.

Примітки:

 XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.07.2010

600/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000144091

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

12 000 000

12 000 000

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента - торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Обiг акцiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi протягом звiтного перiоду не було. Мета емiсiї - емiсiї акцiй, в тому числi додаткової, протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювалося.

 

 


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Хотєєв Андрiй Миколайович

996 000

8,3

996 000

0

Усього

996 000

8,3

996 000

0

 


 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

12

18

0

0

12

18

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

8

17

0

0

8

17

  транспортні засоби

3

0

0

0

3

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

1

1

0

0

1

1

2. Невиробничого призначення:

18 224

35 467

0

0

18 224

35 467

  будівлі та споруди

18 224

35 345

0

0

18 224

35 345

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

122

0

0

0

122

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

18 236

35 485

0

0

18 236

35 485

Опис

Станом на 31.12.2019 р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 35 485 тис. грн. Рух необоротних активiв виглядає так: (тис.грн.)

                                                  Будинки земельнi дiлянки Транспортнi засоби Офiсне обладнання Меблi  Iншi необоротнi активи  Разом основнi засоби

 Первiсна вартiсть

на 01 сiчня 2019 р.                      24814                     0                   118                              45                           15                6                               24998

на 31 грудня 2019р.                    35542                  122                    0                               63                           15                 6                               35748 Амортизацiя на 01 сiчня 2019р.

                                                       6590                     0                   115                              37                          15                5                               6762

на 31 грудня 2019 р.                      197                      0                    0                                 46                          15                5                               263

Чиста вартiсть на 01 сiчня 2019р

                                                 18224                      0                       3                                 8                              0                 1                             18236

на 31 грудня 2019р.                35345                    122                    0                                 17                             0                  1                             35485

   Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, починаючи з мiсяця, що настає за мiсяцем введення в експлуатацiю основних засобiв. Дiапазон строкiв корисного використання становить: - будинки та споруди 25-50 рокiв; - машини та обладнання 3-10 рокiв; - транспортнi засоби 3-8 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-10 рокiв; - iншi 3-10 рокiв.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

-

01.01.2019

0

0

31.12.2019

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

01.01.2019

0

0

31.12.2019

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

01.01.2019

0

0

31.12.2019

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

-

01.01.2019

0

0

31.12.2019

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

-

01.01.2019

0

0

31.12.2019

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

-

01.01.2019

0

X

31.12.2019

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

8 208

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

8 208

X

X

Опис

Поточнi зобов`язання виглядають так: (тис.грн.) 01.01.2019 31.12.2019 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 63  55 зi страхування  - з бюджетом 2 5 розрахунки зi страхування 0  5,  з оплати працi - 8  84  Iншi поточнi зобов'язання 556  4081 Разом: 629   4415  Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на початок року. Товариство сформувала такi резерви: - резерв вiдпусток на 31.12.19р. складає 38 тис. грн. - страховi резерви на 31.12.19р. складають 3755 тис. грн., в тому числi: - резерв довгострокових зобов'язань 3555 тис. грн. - резерв збиткiв 200 тис. грн. Станом на 31.12.2019 р. при формуваннi страхових резервiв Товариством не дотримано вимог законодавства України та МСФЗ 4 <Страховi контракти>. З метою виправлення ситуацiї, що склалася, та забезпечення у подальшому дотримання Страховиком вимог законодавства про фiнансовi послуги Наглядова рада та акцiонери АТ <СК Свiсс Класiк Лайф> розглядають питання додаткової капiталiзацiї Товариства та проводять переговори з iнвесторами щодо залучення iнвестицiй у власний капiтал Страховика. Формування страхових резервiв здiйснюється Страховиком у вiдповiдностi до статтi 31 Закону України <Про страхування>, Методики формування резервiв iз страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 27 сiчня 2004 р. № 24 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 16 лютого 2004 р. за №198/8797 (iз змiнами i доповненнями), Положення про формування резервiв зi страхування життя (Додаток № 5 до Правил добровiльного страхування життя, зареєстрованих Держфiнпослуг 27 лютого 2006 р. за №0161406, зi змiнами вiд 03 червня 2006 р., зареєстрованими Держфiнпослуг 14.09.2006 р. за №0162129 та змiнами вiд 05 вересня 2007 р., зареєстрованими Держфiнпослуг 31.10.2007 р. за №0172137). Вiдповiдно до ч. 14 ст. 30 Закону України <Про страхування> якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, страховик зобов'язаний укласти договiр перестрахування. Пунктом 46 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) визначено, що Страховик має право приймати ризики в перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких вiн отримав лiцензiю. Протягом 2019 року АТ <СК Свiсс Класiк Лайф> не укладено договори про перестрахування, пiдстав та обов'язку укладати такi договори не виникало. Ризикiв у перестрахування АТ <СК Свiсс Класiк Лайф> не прийнято. Вiдповiдно частка перестраховикiв у страхових резервах вiдсутня. До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань Товариство залучало актуарiя та фахiвцiв з актуарної та фiнансової математики. Актуарнi розрахунки здiйснювалися на пiдставi Договору вiд 10 грудня 2012 р. про надання актуарних послуг, укладеного мiж Страховиком та актуарiєм Войтовичем Андрiєм Богдановичем, який дiє на пiдставi Свiдоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвiдчувати їх вiд 26 вересня 2013 року реєстрацiйним номером 01-011, виданим Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Всi винагороди працiвникам в Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 <Виплати працiвникам>.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, м. Київ, Тропiнiна, 7 Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 5910400

Факс

044 5910400

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

            З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, м. Київ, Антоновича, 51, офiс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

044 4983815

Факс

044 4983816

Вид діяльності

Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР (Свiдоцтво про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку № DR/00002/ARM, видано 18 лютого 2019 року НКЦПФР).

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Спiльне пiдприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Драгон Капiтал"

Організаційно-правова форма

Спільне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30965875

Місцезнаходження

01033, Україна, м. Київ, Саксаганського, 36 Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286513

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

044 4907120

Факс

044 4907121

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

            Обслуговування рахунку в цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ КАСТОДI"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

30784585

Місцезнаходження

03151, Україна, м. Київ, Народного ополчення, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263455

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 4905185

Факс

044 4905185

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

            Обслуговування рахунку в цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПЕРШИЙ ФIНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

35669968

Місцезнаходження

01030, Україна, м. Київ, Богдана Хмельницького, 16-22

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 263404

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

044 3747375

Факс

044 3747377

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Обслуговування рахунку в цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

            23504528

Місцезнаходження

04210, Україна, м. Київ, пр. Г. Сталiнграда, 10 А, корп. 2, офiс 43

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1037

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

044 5377652

Факс

044 5377653

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Надає аудиторськi послуги Емiтенту згiдно договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватне виробничо-комерцiйне пiдприємство "Кварта"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

32396140

Місцезнаходження

93400, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Єгорова, 33, кв. 14

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

788/18

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.10.2018

Міжміський код та телефон

064 5242263

Факс

064 5242263

Вид діяльності

Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi

Опис

Визначення ринкової вартостi об'єкта нерухомостi для бухгалтерського облiку згiдно договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150, Україна, м. Київ, Антоновича, 51, офiс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

044 4983815

Факс

044 4983816

Вид діяльності

Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку (Свiдоцтво про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку № DR/00001/APA, видано 18 лютого 2019 року НКЦПФР).

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2020

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"

за ЄДРПОУ

33152529

Територія

м.Київ, Печерський р-н

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Страхування життя

за КВЕД

65.11

Середня кількість працівників: 2

Адреса, телефон: 01001 м. Київ, Шота Руставелi, 16, 044, 2802135

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

10

10

    первісна вартість

1001

54

54

    накопичена амортизація

1002

( 44 )

( 44 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

18 236

35 485

    первісна вартість

1011

24 998

35 748

    знос

1012

( 6 762 )

( 263 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

1 411

1 381

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1 813

813

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

21 470

37 689

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

0

1

Виробничі запаси

1101

0

1

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

43

78

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

5

227

    з бюджетом

1135

3

4

    у тому числі з податку на прибуток

1136

3

3

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

504

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

4 001

Гроші та їх еквіваленти

1165

829

17

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

829

17

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

881

4 832

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

22 351

42 521

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

12 000

12 000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

18 370

34 673

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

352

352

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-12 994

-12 712

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

17 728

34 313

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

3

38

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

3

38

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

3 991

3 755

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

3 798

3 555

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

193

200

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

3 994

3 793

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

0

185

    розрахунками з бюджетом

1620

2

5

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

5

    розрахунками з оплати праці

1630

8

84

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

63

55

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

556

4 081

Усього за розділом IІІ

1695

629

4 415

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

22 351

42 521

 

Керівник                                            Хотєєв Андрiй Миколайович

 

Головний бухгалтер                         Скопiч Леонiд Леонiдович


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2020

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"

за ЄДРПОУ

33152529

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

398

270

Премії підписані, валова сума

2011

398

270

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 219 )

( 216 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 45 )

( 160 )

Валовий:

    прибуток

2090

134

0

    збиток

2095

( 0 )

( 106 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

-174

-365

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

86

-49

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

86

-49

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1 676

525

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1 664 )

( 2 575 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 1 483 )