Програми
для фізичних осіб
Програми
для юридичних осіб
Програми
для комерційних банків

Новини

Повідомлення про проведення 29 квітня 2020 року загальних зборів акціонерів
23.03.2020

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік Лайф» (код ЄДРПОУ 33152529), місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 16 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 29.04.2020 року о 12.00; Україна, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 16, восьмий поверх, офіс 805.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 11.00 до 11.50 29.04.2020 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 16, восьмий поверх, офіс 805.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.04.2020 року станом на 24 годину (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів).

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії обраних на попередніх Загальних зборах.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах».

2. Обрання членів лічильної комісії цих Загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: «Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію у складі відповідно до винесених пропозицій Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії припинити з моменту закриття даних Загальних зборів».

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів особу, обрану головою Загальних зборів Загальними зборами. Обрати секретарем Загальних зборів особу, обрану секретарем Загальних зборів Загальними зборами. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів Товариства».

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Товариства:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.

- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

- право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій.

- відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «… якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

- рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані під час реєстрації акціонерам для голосування.

- на підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

- у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку Закону України «Про акціонерні товариства» перерви.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства слід керуватися нормами статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України».

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства вважати задовільною».

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства вважати задовільною».

7. Розгляд звіту (висновку) Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства по річних звітах та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Посадовим особам Товариства проаналізувати висновки зазначені у звіті Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора вважати задовільною».

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік».

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити прибуток та/або збиток Товариства відповідно до представлених пропозицій на Загальних зборах».

10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За результатами розгляду взяти до уваги висновки зовнішнього аудитора та врахувати їх у діяльності Товариства.

11. Розгляд питання про внесення додаткових внесків акціонерами (збільшення додаткового капіталу Товариства) для збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення: «Збільшити додатковий капітал Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів Товариства у розмірі та у строк визначений Загальними зборами Товариства для збільшення статутного капіталу Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити необхідні заходи для реалізації даного рішення».

12. Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення: «Підтвердити прийняті у 2019 році Наглядовою радою Товариства рішення».

13. Про підтвердження рішень прийнятих Генеральним директором Товариства у період з 01.01.2019 року.

Проект рішення: «Підтвердити рішення прийняті Генеральним директором Товариства у період з 01.01.2019 року».

14. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

Проект рішення: «Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо вчинення від імені Товариства дій, згідно з відповідними пропозиціями».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.swiss-cl.com. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 10.03.2020 року загальна кількість акцій становить 12000000 штук простих іменних, кількість голосуючих акцій – 11860000 штук простих іменних.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: акціонер має надати документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – документ, що посвідчує особу та додатково документ, що посвідчує повноваження представника на право участі та голосування на Загальних зборах. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 16, восьмий поверх, офіс 805 у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, місто Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 16, восьмий поверх, офіс 805. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Хотєєв Андрій Миколайович. Для ознайомлення з документами необхідно мати виписку з рахунку в цінних паперах складену на дату подання запиту, а також документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного (від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів); право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів); до дати проведення Загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів; отримати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів (29.04.2020), акціонери можуть ознайомитись в статті 36 та статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: представник акціонера на загальних зборах – фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності. Довіреність що видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

42 521

22 351

Основні засоби (за залишковою вартістю)

35 485

18 236

Запаси

1

0

Сумарна дебіторська заборгованість

809

52

Гроші та їх еквіваленти

17

829

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12 712)

(12 994)

Власний капітал

34 313

17 728

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12 000

12 000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

3 793

3 994

Поточні зобов’язання і забезпечення

4 415

629

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1 247)

(2 579)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 Телефон для довідок: (044) 280 21 35

 Наглядова рада АТ «СК Свісс Класік Лайф»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах


 Повідомлення у формі електронного документа з ЕЦП

онлайн сервіс перевірки кваліфікованого електронного підписуповернутися до списку новин

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины