Програми
для фізичних осіб
Програми
для юридичних осіб
Програми
для комерційних банків

Новини

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб емітента)
02.03.2020

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

02.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Хотєєв А.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія Свісс Класік Лайф"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            01001, м.Київ, м. Київ, Шота Руставелі, 16

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            33152529

5. Міжміський код та телефон, факс

            0442802135, 0442802135

6. Адреса електронної пошти

            info@swiss-cl.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.swiss-cl.com

02.03.2020

 

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.02.2020

звільнено

Головний бухгалтер

Скопіч Леонід Леонідович

-

0

Зміст інформації:

Наказом Генерального директора АТ "СК Свісс Класік Лайф" (№02/20-К від 28.02.2020 р.)  28.02.2020 р. Скопіча Леоніда Леонідовича звільнено з посади Головного бухгалтера (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%. Непагашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Головного бухгалтера з 03.09.2019 р. по 28.02.2020 р. включно (5 місяців 25 днів). Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор. Підстава такого рішення: заява Скопіча Л.Л. про звільнення. Обгрунтування змін у персональному складі: наказ Генерального директора №02/20-К від 28.02.2020 р. Станом на дату подання інформації замість звільненої особи нікого не призначено.

 

повернутися до списку новин

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины