Програми
для фізичних осіб
Програми
для юридичних осіб
Програми
для комерційних банків

Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента» Зміна складу посадових осіб емітента
30.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Хотєєв А.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія Свісс Класік Лайф"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            01021 м. Київ, провулок Івана Мар'яненка, 9

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            33152529

5. Міжміський код та телефон, факс

            0442802135, 0442802135

6. Адреса електронної пошти

            info@swiss-cl.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.swiss-cl.com

30.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Корольов Володимир Анатолійович

 

0

Зміст інформації:

30 квітня 2019 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія Свісс Класік Лайф" (протокол № 06 засідання Наглядової ради АТ "СК Свісс Класік Лайф" від 30.04.2019 р.) члена Наглядової ради АТ "СК Свісс Класік Лайф" Корольова Володимира Анатолійовича обрано Головою Наглядової ради АТ "СК Свісс Класік Лайф" (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).  Підстава такого рішення: необхідність обрання Голови Наглядової ради, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту АТ "СК Свісс Класік Лайф". Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: рiшення прийняте членами Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" (протокол № 06 засідання Наглядової ради вiд 30.04.2019 р.), у зв'язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Строк, на який призначено (обрано) особу - до наступного переобрання, але не більше ніж на три роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "ГОФ "ДАР'ЇВСЬКА", економіст першої категорії ДП "ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ", головний механік ТОВ "АГРАРНО - ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ", директор ТОВ "АГРАРНО - ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ", директор ТОВ "АГРОКАРГО", директор ТОВ "АВТОСМУГА". Посадова особа є незалежним директором.

Повідомлення у формі електронного документа з ЕЦП 

онлайн сервіс перевірки кваліфікованого електронного підпису

повернутися до списку новин

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины