Программы
для физических лиц
Программы
для юридических лиц
Программы
для коммерческих банков

Новости

Повідомлення про проведення 26 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів
26.03.2019

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік Лайф», місцезнаходження: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, будинок 9 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 26.04.2019 року о 12.00; Україна, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 16, офіс 805.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: з 11.00 до 11.50 26.04.2019 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 16, офіс 805.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.04.2019 року станом на 24 годину (за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів).

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії обраних на попередніх Загальних зборах. Обрання членів лічильної комісії. Обрання голови лічильної комісії.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію у складі відповідно до винесених пропозицій Загальними зборами. Обрати головою лічильної комісії особу, обрану Загальними зборами відповідно до винесених пропозицій».

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів особу, обрану головою Загальних зборів Загальними зборами. Обрати секретарем Загальних зборів особу, обрану секретарем Загальних зборів Загальними зборами. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів Товариства».

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду».

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

5. Розгляд звіту (висновку) Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства по річних звітах та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт (висновок) Ревізора Товариства за 2018 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити прибуток та/або збиток Товариства відповідно до представлених пропозицій на Загальних зборах».

8. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: «Змінити місцезнаходження Товариства відповідно до внесених пропозицій Загальними зборами».

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції; 2. Уповноважити особу (осіб) обраних Загальними зборами підписати Статут Товариства у новій редакції.

10. Надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та інших, що пов’язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: «Надати повноваження та доручити особі, обраній Загальними зборами, у встановлені законом строки здійснити всі дії, пов’язанні з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та дії, пов’язані з внесенням відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

11. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити дані положення у запропонованій новій редакції».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради».

13. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «1. Обрання членів Наглядової ради Товариства (здійснюється шляхом кумулятивного голосування); 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами; 3. Доручити особі, уповноваженій Загальними зборами, підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради».

14. Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення: «Підтвердити прийняті Наглядовою радою Товариства рішення».

15. Про підтвердження рішень прийнятих Генеральним директором Товариства у період з 22.11.2018 року.

Проект рішення: «Підтвердити рішення прийняті Генеральним директором Товариства у період з 22.11.2018 року».

16. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

Проект рішення: «Надати Генеральному директору Товариства повноваження щодо вчинення від імені Товариства дій, згідно з відповідними пропозиціями».

17. Розгляд питання про внесення додаткових внесків акціонерами (збільшення додаткового капіталу Товариства) для збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення: «Збільшити додатковий капітал Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів Товариства у розмірі та у строк визначений Загальними зборами Товариства для збільшення статутного капіталу Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити необхідні заходи для реалізації даного рішення».

18. Прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до майнової, дисциплінарної або будь-якої іншої відповідальності.

Проект рішення: «Прийняти рішення про притягнення посадових осіб Товариства відповідно до винесених пропозицій до майнової, дисциплінарної або будь-якої іншої відповідальності. Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити захист інтересів Товариства».

19. Про звернення з позовом до посадових осіб Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Проект рішення: «Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити захист інтересів Товариства. Звернутися з позовом до посадових осіб Товариства відповідно до винесених Загальними зборами пропозицій стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.swiss-cl.com. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій становить 12000000 штук простих іменних, кількість голосуючих акцій – 11860000 штук простих іменних.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні за адресою: 01001, Україна, місто Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 16, офіс 805. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Хотєєв Андрій Миколайович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: представник акціонера на загальних зборах – фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності. Довіреність що видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: акціонер має надати документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – документ, що посвідчує особу та додатково документ, що посвідчує повноваження представника на право участі та голосування на Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

22 351

18 596

Основні засоби (за залишковою вартістю)

18 236

12 048

Запаси

0

34

Сумарна дебіторська заборгованість

52

55

Гроші та їх еквіваленти

829

4 282

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(12 994)

(10 415)

Власний капітал

17 728

13 729

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12 000

12 000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

3 994

4 635

Поточні зобов’язання і забезпечення

629

232

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(2 579)

(2 191)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

Телефон для довідок: (044) 280 21 35

 

Наглядова рада АТ «СК Свісс Класік Лайф»

Перелік документів, що має надатиакціонер (представник акціонера) дляйого участі у загальних зборах

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій

вернуться к списку новостей

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины