Программы
для физических лиц
Программы
для юридических лиц
Программы
для коммерческих банков

Новости

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
28.11.2018

21.11.2018 р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ «СК Свісс Класік Лайф» прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством у перiод протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, що стосуватимуться страхування, перестрахування, фiнансової дiяльностi, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлiнням ними, iншої фiнансової дiяльностi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв (договорiв):

- буде становити вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

- перевищуватиме 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;

- буде становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

Гранична сукупна вартiсть згаданих правочинiв (договорiв) встановлюється у розмiрi, що дорiвнює вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 18 596 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 100%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 11 860 000 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 10 860 000 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 10 860 000 шт.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 шт.

вернуться к списку новостей

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины