Программы
для физических лиц
Программы
для юридических лиц
Программы
для коммерческих банков

Новости

Повідомлення про проведення 21 листопада 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів
05.11.2018

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік Лайф» код за ЄДРПОУ 33152529 (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 21.11.2018 р. о 12:00; Україна, місто Київ, вул. Левандовська, буд. 12, к.84.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: реєстрація акціонерів (представників акціонерів) проводиться з 11:00 до 11:50 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 15.11.2018 р. станом на 24:00 год.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування цих Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів. Для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, обраних Загальними зборами. Надати лічильній комісії повноваження щодо засвідчення бюлетенів для голосування цих Загальних зборів Товариства».

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів: особа, обрана головою Загальних зборів Загальними зборами. Обрати секретарем Загальних зборів: особа, обрана секретарем Загальних зборів Загальними зборами. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів Товариства».

3. Доповідь Виконавчого органу про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018 р.

Проект рішення: «Взяти до уваги доповідь Виконавчого органу про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018 р. Доручити Виконавчому органу Товариства вжити необхідних заходів для приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства у строк до 31 грудня 2018 року».

4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження Ревізора Товариства».

5. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: «Обрати Ревізором Товариства: особу, кандидатуру якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором. Особа, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору Ревізором: особа уповноважена Загальними зборами».

6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень внутрішнього аудитора Товариства.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження внутрішнього аудитора Товариства».

7. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору (трудового договору), що укладатиметься з внутрішнім аудитором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (трудового договору) з внутрішнім аудитором Товариства.

Проект рішення: «Обрати внутрішнім аудитором Товариства: особу, кандидатуру якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови цивільно-правового договору (трудового договору), що укладатиметься з внутрішнім аудитором Товариства. Встановити розмір винагороди, у сумі визначеній Загальними зборами. Особа, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (трудового договору) з внутрішнім аудитором Товариства: особа уповноважена Загальними зборами».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.

9. Прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту з Генеральним директором.

Проект рішення: Обрати  Генеральним директором Товариства: особу, кандидатуру якої запропоновано акціонерами. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановити розмір винагороди. Особа, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контракту з Генеральним директором: особа уповноважена Загальними зборами».

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення усіх значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством у період протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, що стосуватимуться страхування, перестрахування, фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними, у визначеному Загальними зборами характері та сукупній граничній вартості, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів більше 10%, 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні за адресою: 01010, Україна, місто Київ, вул. Левандовська, буд. 14, к. 84. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Самко Наталія Геннадіївна. Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.swiss-cl.com.

Загальна кількість акцій 12000000 шт. простих іменних та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 11860000 шт. простих іменних акцій.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та подати письмові запити щодо питань порядку денного; право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись у статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для особистої участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представник акціонера на загальних зборах – фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та брати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності. Довіреність, яка видана акціонером - фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені акціонера - юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

 Телефон для довідок: (044) 280 21 35

 Наглядова рада

АТ «СК Свісс Класік Лайф»

Інформація, передбачена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

вернуться к списку новостей

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины