Программы
для физических лиц
Программы
для юридических лиц
Программы
для коммерческих банков

Новости

Повідомлення про проведення 27 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів
27.03.2018

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Свісс Класік Лайф» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 27 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9, кімната 3.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 27 квітня 2018 року з 11:00 до 11:50 згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним в порядку передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему станом на 24 годину за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів (23 квітня 2018 року). Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, 9, кімната 3.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії. Обрання голови лічильної комісії.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних на попередніх Загальних зборах акціонерів. Для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, обраних Загальними зборами акціонерів».

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати головою Загальних зборів: особа, обрана головою Загальних зборів Загальними зборами. Обрати секретарем Загальних зборів: особа, обрана секретарем Загальних зборів Загальними зборами. Доручити голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів Товариства».

3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік».

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства по річних звітах та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «За результатами розгляду затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік».

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «З урахуванням показників річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, затвердити збитки Товариства в розмірі 2 191 244,05 (Два мільйони сто дев’яносто одна тисяча двісті сорок чотири) гривні 05 копійок».

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «1. У зв’язку зі внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції; 2. Уповноважити голову та секретаря річних Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції; 3. Доручити особі, уповноваженій Загальними зборами, у встановлені законом строки здійснити заходи, пов’язанні з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства».

9. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та затвердження їх у новій редакції. Затвердження положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства.

Проект рішення: «У зв’язку зі внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити їх у новій редакції. Затвердити положення про Ревізора (Ревізійну комісію) Товариства».

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради».

11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «1. Обрання членів Наглядової ради Товариства (здійснюється шляхом кумулятивного голосування); 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами; 3. Доручити особі, уповноваженій Загальними зборами, підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради».

12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження Ревізора Товариства».

 13. Прийняття рішення про обрання Ревізора (голови та членів Ревізійної комісії) Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії), обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії).

Проект рішення: «1. Склад та чисельність Ревізійної комісії Товариства визначається Загальними зборами (обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування); 2. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії); 3. Доручити особі, уповноваженій Загальними зборами, підписати від імені Товариства договори з Ревізором (головою та членами Ревізійної комісії)».

 14. Прийняття рішення про притягнення Генерального директора Товариства Борунова Олега Анатолійовича до майнової, дисциплінарної або будь-якої іншої відповідальності.

Проект рішення: «Прийняти рішення про притягнення Генерального директора Товариства Борунова Олега Анатолійовича до майнової, дисциплінарної або будь-якої іншої відповідальності. Доручити Наглядовій раді та Виконавчому органу Товариства забезпечити захист інтересів Товариства».

 15. Про звернення з позовом до посадової особи Товариства Генерального директора Борунова Олега Анатолійовича стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

Проект рішення: «Доручити Наглядовій раді та Виконавчому органу Товариства забезпечити захист інтересів Товариства. Звернутися з позовом до посадової особи Товариства Генерального директора Борунова Олега Анатолійовича стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.swiss-cl.com

Загальна кількість акцій – 12000000, кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 11850000.

 Під час підготовки до Загальних зборів, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці: 01021, Україна, місто Київ, провулок Івана Мар’яненка, будинок 9, кімната 3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: т.в.о. Генерального директора Самко Наталія Геннадіївна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (27 квітня 2018 року). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

 Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Для участі у Загальних зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Телефон для довідок: (044) 280 21 35

 Наглядова рада

АТ «СК Свісс Класік Лайф»

Інформація, передбачена частиною 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

вернуться к списку новостей

Курс 1тр. унции золота по данным Национального Банка Украины Курс USD по данным Национального Банка Украины Курс EUR по данным Национального Банка Украины